Przejdź do treści

Polityka prywatności

RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Stowarzyszeniu Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” w Kołobrzegu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE GRUPA RATOWNICZA „PARAMEDIC” w Kołobrzegu, ul. Jedności Narodowej 64/3, 78-100 Kołobrzeg (nazywane dalej: SGR PARAMEDIC).

2. Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

1) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SGR PARAMEDIC,

2) realizacji statutu i działań,

3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

4. Dane osobowe Pani/Pana, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

5. Posiada Pani/ Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

7. Podanie danych jest dobrowolne.

8. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO