Przejdź do treści

Walne Zebranie Grupy – 20.09.2014 r.

Zarząd Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” zwołuje Walne Zebranie w pierwszym terminie na dzień 20 września 2014 r. godz. 14.00. W przypadku nie osiągnięcia kworum drugi termin to 20 września 2014 r. godz. 14.45. Miejsce zebrania: Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza, ul. 1 maja 47, Kołobrzeg.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Sprawdzenie kworum niezbędnego do podejmowania uchwał.

5. Stwierdzenie ważności i prawomocności walnego nadzwyczajnego zebrania w pierwszym terminie lub rozpoczęcie zebrania w drugim terminie.

6. Podjęcie uchwały o odwołaniu Zarządu Stowarzyszenia.

7. Podjęcie uchwały o odwołaniu Komisji Rewizyjnej.

8. Wybory Zarządu Stowarzyszenia

9. Wybory Komisji Rewizyjnej.

10. Głosowanie nad ustaleniem wysokości składek członkowskich.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie zebrania.

W zebraniu mają prawo wziąć udział członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi stowarzyszenia. Porządek obrad może się zmienić.