Przejdź do treści

Walne Zebranie !!!

Walne Zebranie Grupy !!!

Zarząd Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” zwołuje Walne Zebranie w pierwszym terminie na dzień 17 września 2016 r. godz. 16.00. W przypadku nie osiągnięcia kworum drugi termin to 17 września 2016 r. godz. 16.30.
Miejsce zebrania: Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza, ul. 1 maja 47, Kołobrzeg.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawdzenie kworum niezbędnego do podejmowania uchwał.
5. Stwierdzenie ważności i prawomocności walnego nadzwyczajnego zebrania w pierwszym terminie lub rozpoczęcie zebrania w drugim terminie.
6. Podjęcie uchwały o odwołaniu Zarządu Stowarzyszenia.
7. Podjęcie uchwały o odwołaniu Komisji Rewizyjnej.
8. Wybory Zarządu Stowarzyszenia
9. Wybory Komisji Rewizyjnej.
10. Głosowanie nad ustaleniem wysokości składek członkowskich.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie zebrania.

W zebraniu mają prawo wziąć udział członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi stowarzyszenia. Porządek obrad może się zmienić.